Gündem

RSS

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TBMM KOMİSYONU’NDAN GEÇTİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, TBMM Komisyonu’ndan geçti
13 Şubat 2015 Cuma 15:04

Lisans mezunu ebeler, meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığı’nca tescil edildikten sonra “uzman ebe” olarak çalışacaklar. İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak.

‘Torba Kanun’ teklifi olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre, lisans mezunu ebeler, meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları sağlık bakanlığı’nca tescil edildikten sonra ‘uzman ebe’ olarak çalışacaklar. Ebeler meslekleriyle ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alacaklar.

Ek ders ücretleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere yüzde 25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere yüzde 100 fazlasıyla ödenecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne 2 bin 735 kadro

İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversite Tıp, Hemşirelik, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden oluşacak. Üniversitenin mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu  tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacak.

Üniversite, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol yapabilecek.

Mektebi Tıbbıye-i Şahane adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve halen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek. Teklifle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne 2 bin 735 kadro ihdas ediliyor.

Kredi yurtlar il müdürlüklerine devredilecek
Teklifle 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamede ‘İl ve ilçe düzeyinde yapılması
gereken iş ve işlemler’ başlıklı madde, ‘İl ve ilçe düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemler ile bağlı kuruluşlarla ilişkiler’ şeklinde değiştirildi.

Bakanlık, merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarınca yürütülen gençlik ve spor ile kredi ve yurt hizmetlerinin, belirleyeceği plan ve program dahilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak ve bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemekle görevli ve yetkili olacak.

Bakanlık, yurt, spor tesisi, her türlü gençlik ve eğitim tesislerinin yapılması, kiralanması, işletilmesi, bağlı kuruluşların mülkiyetindeki taşınmazların tahsisi ve bu taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi iş ve işlemlerini koordine etmeye, planlamaya yetkili olacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri kapatılacak. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin kullanımında  olan her türlü taşınır ile taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacaklar,  yazılı ve elektronik  ortamdaki  her türlü  kayıtlar  ve diğer  dokümanlar  ile  personeli  Kredi Yurtlar il müdürlüklerine devredilecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin devri nedeniyle gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel
geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri  ile kadro, demirbaş  devri ve benzeri hususlar  kurulacak bir komisyon tarafından yerine getirilecek.

Kredi Yurtlar il müdürlüklerinin 2015 yılı harcamaları Yüksek Öğrenim Kredi  ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılı bütçesinden karşılanacak.  Madde yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevzuatta ‘Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge müdürlükleri ve Müdürü’ne yapılan atıflar ‘Kredi ve Yurtlar İl müdürlükleri ve İl Müdürü’ne yapılmış sayılacak.

Bursa Web Tasarım